Ban Giám đốc

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty.