Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban kiểm soát.

2. Ông Thân Trọng Đại - Ủy viên.

3. Ông Phạm Văn Chương - Ủy viên.