NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2024 10:52

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty(ký).pdf